วิศวกรรมเคมี ดีอย่างไร?

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไม่ใช่แค่ผลิตบัณฑิตสู่ตลาดวิศวะ แต่เราผลิตบัณฑิตให้รู้จักคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ มีความุ่งมานะ อดทนต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ด้วยจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนดังนี้

เวทีแสดงความสามารถ

ภาควิชาได้จัดกิจกกรรมให้นักศึกษาได้เเสดงความสามารถ อาทิเช่น การจัดเเสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เเละนวัตกรรมของคณาจารย์ เเละนักศึกษา รวมถึงการเเข่งขันทางวิชาการ เเละการจัด Open House

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกกรรม

ภาควิชาได้รับความร่วมมือจากอุตสาหกกรรมภายนอกโดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงานเเละให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติงานจริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน

กิจกกรรมภายในภาควิชา

ภาควิชาได้จัดกิจกกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ความมามัคคี อาทิเช่น กิจกกรรม Ch.E.Camp กีฬาสานสัมพันธ์วิศวกกรมเคมีเเละการรับน้องอย่างสร้างสรรค์

ความร่วมมือระดับนานาชาติ

ภาควิชาได้รับความร่วมมือจาก The University of Manchester ในการส่งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ The University of Manchester

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามเรื่องราว ข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่

รับสมัครงาน19 ตุลาคม 2561

ประกาศ รับสมัครพนังงานพิเศษ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป28 สิงหาคม 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป28 สิงหาคม 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท

.

ทุนการศึกษา3 สิงหาคม 2561

รับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในหลักศูตรวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

.

ห้องปฏิบัติการ

ห้องเรียนต่างๆ ภายในภาควิชา

ห้องวิจัย 6 ห้อง

Pic

ห้องปฏิบัติการเฉพาะ

Pic

ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Pic

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Pic

ทำเนียบศิษย์เก่า

Back to top