ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Ch.E. Works: Application of Theoretical Knowledge to Real Life

ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในรายวิชา 010313309 Chemical Engineering Plant Design
เรื่อง Ch.E. Works: Application of Theoretical Knowledge to Real Life
วันที่ 29 กันยายน 2563 
เวลา 09:00-12:00
ณ ห้อง 89-402 อาคาร 89 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
บรรยายโดย คุณรณศักดิ์ โมมิน ตำแหน่ง Planning Team Leader บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 26 กันยายน 2563
Back to top