อีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ

อีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ
ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการรับรองมาตราฐานคุณภาพการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
แบบ Full accreditation เป็นระยะเวลาการรับรองจำนวน 6 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2568 

ตามที่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)
โดยสภาวิศวกรได้ตรวจประเมินหลักสูตรตามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินจากสภาวิศกร
พิจารณาแล้วเห็นชอบรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แบบ Full accreditation เป็นระยะเวลาการรับรองจำนวน 6 ปี 
ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2568 ซึ่งถือเป็นการรับรองปริญญาตามข้อบังคับสภาวิศกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาในการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรม 

#TABEE: Thailand Accreditation Body for Engineering Education 

สภาวิศวกร (Council of Engineering Thailand)
ซึ่ง TABEE เป็น Provisional Signatory Member ของข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
Washinton Accord ภายใต้หน่วยงาน IEA: International Engineering Alliance 

#ChemicalEngineeringKMUTNB
#ChEKMUTNB


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564
Back to top