ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัล TIChE Award for Excellence in Chemical Engineering Education ในงานพิธีมอบรางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Awards ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยมี คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมีผลงานดีเด่นในวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่สมควรได้รับการเชิดชูยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากรในวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ เป็นรางวัลด้านการสอนการอบรมบ่มเพาะสำหรับอาจารย์และบุคคลากรทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถและมีความทุ่มเทในการสอนอีกทั้งยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ มีผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดยคัดเลือกจากคณาจารย์และบุคลากรทางด้านวิชาการในวิชาชีพวิศวกรรมเคมีทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศในครั้งนี้ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีระดับชาติ ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
พัทธนันท์/ข่าว
สมาคมเคมีฯ/ภาพ

 

 

ที่มา https://www.kmutnb.ac.th/news/university-news/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%9E-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5-TIChE-Aw.aspx


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 1 ธันวาคม 2564
Back to top