ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

หัวข้อ: Green Hydrogen for Circular Carbon  Economy: Opportunities and Challenges

ดร.อภิชญา แต้มเพ็ชร

วิศวกรอาวุโสเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

21 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00-16.00 น.


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Back to top