ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย
หัวข้อ:  การออกแบบระบบขนถ่ายของไหลและการใช้งานปั๊มในงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา Fire Water Sprayability Assessment
17 มีคาคม  2565 เวลา 13.00-16.00 น

https://zoom.us/j/94092870456?pwd=eU5lUzlCSEt4TVRNREUvYjZ3RkZrdz09


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Back to top