ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอแสดงความยินดีกับ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา  
ในโอกาสได้รับการรับรองสถานะระดับ Senior Fellow 
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
UK Professional Standards Framework 
ประเทศสหราชอาณาจักร
ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล ABET 
ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 7 มิถุนายน 2565
Back to top