มัชฌิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มัชฌิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (Onsite)
ห้องประชุมวิจิตรวาที ตึก 81 ชั้น 3 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11 กรกฎาคม 2565 
เวลา 13.00 - 16.00 น.
**หมายเหตุ โปรดแต่งกายให้สุภาพ

 


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2565
Back to top