ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 ระดับปริญญาตรี (Onsite)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
ระดับปริญญาตรี (Onsite)
ห้องประชุมวิจิตรวาที ตึก 81 ชั้น 3 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น.
*หมายเหตุ โปรดแต่งกายให้สุภาพ


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2565
Back to top