โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565”

โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565”
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 
เวลา 09.00-14.00 น. 
ห้อง 88-903-4 อาคาร 88

 


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565
Back to top