บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อปี พ.ศ.2542
 

Professional Experience:
การปฏิบัติงานวิเคราะห์และทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการเคมี

Back to top