ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รายการข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ อ่านข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ อ่านข่าว
1 ขอแสดงความยินดี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 27 พฤศจิกายน 2566 อ่านข่าว
2 ขอแสดงความยินดี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 27 พฤศจิกายน 2566 อ่านข่าว
3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 16 สิงหาคม 2566 อ่านข่าว
4 สิ้นสุดการรอคอยกันแล้วค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 1 มิถุนายน 2566 อ่านข่าว
5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 28 เมษายน 2566 อ่านข่าว
6 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21 เมษายน 2566 อ่านข่าว
7 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21 เมษายน 2566 อ่านข่าว
8 ขอเชิญบุคลากรและ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21 มีนาคม 2566 อ่านข่าว
9 ขอแสดงความยินดี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าว
10 ขอแสดงความยินดี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าว
11 เตรียมพร้อมออกข้อสอบเพื่อวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 9 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าว
12 ขอแสดงความยินดีกับ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 9 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าว
13 ขอแสดงความยินดี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 9 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าว
14 ขอแสดงความยินดี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 9 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าว
15 HAPPY NEW YEAR 2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 19 ธันวาคม 2565 อ่านข่าว
16 TCAS 1/2566 CHE KMUTNB ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 23 พฤศจิกายน 2565 อ่านข่าว
17 เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 1 พฤศจิกายน 2565 อ่านข่าว
18 โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565” ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 22 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
19 อบรมทักษะเชิงปฏิบัติการการจำลองกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 22 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
20 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 ระดับปริญญาตรี (Onsite) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 7 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
21 มัชฌิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
22 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
23 Strategy and Mindset ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
24 Resume & Interview Workshop ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
25 ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
26 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
27 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
28 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
29 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
30 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 28 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
31 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 28 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
32 ขอแสดงความยินดีกับ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 1 ธันวาคม 2564 อ่านข่าว
33 การรับรองมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มจพ. โดย ABET EAC ประเทศสหรัฐอเมริกา ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 13 ตุลาคม 2564 อ่านข่าว
34 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 17 กันยายน 2564 อ่านข่าว
35 อีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 23 กรกฎาคม 2564 อ่านข่าว
36 กิจกรรม “วันนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29 มิถุนายน 2564 อ่านข่าว
37 เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 28 มิถุนายน 2564 อ่านข่าว
38 ช่องการกาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 7 เมษายน 2564 อ่านข่าว
39 ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 7 เมษายน 2564 อ่านข่าว
40 การแจ้งการปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ผ่านทาง websits ของมหาวิทยาลัย ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 13 มกราคม 2564 อ่านข่าว
41 ขอแสดงความยินดีกับ นาย กฤษฎา วัชรินทร์ นักศึกษาภาควิศวกรรมเคมี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 18 ธันวาคม 2563 อ่านข่าว
42 การบรรยายพิเศษ “Ch.E. Works: Application of Theoretical Knowledge to Real Life” ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 ตุลาคม 2563 อ่านข่าว
43 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Ch.E. Works: Application of Theoretical Knowledge to Real Life ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 26 กันยายน 2563 อ่านข่าว
44 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 28 สิงหาคม 2561 อ่านข่าว
45 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ทุนวิจัย 13 กรกฎาคม 2561 อ่านข่าว
46 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา ทุนวิจัย 19 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านข่าว
47 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภัค ตันติศิรินทร์ ที่ได้รับรางวัล Poster Award ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 31 ตุลาคม 2559 อ่านข่าว
48 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่าน ที่คว้าถ้วยรางวัล และเหรียญ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านข่าว
Back to top