ประวัติภาควิชา

ประวัติความเป็นมา ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติความเป็นมา

         เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปตามแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5 ของทบวงมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมเคมีขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2527 และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นภาควิชาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2529

    จากการดำเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อาทิเช่น

  • Faculty of Chemical and Process Engineering แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมื่องโคโลญจน์ (Fachhochschule Köln) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
  • Microreaction Technology Research Groups ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • และ School of Chemical Engineering and Analytical Science แห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ (University of Manchester) เป็นต้น 

 ทำให้ภาควิชาฯ ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศสมาคมยุโรปและประเทศอื่นๆ ทั้งทางด้านครุภัณฑ์การศึกษา การร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การดำเนินงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โดยในแต่ละปีจะได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานดังกล่าว มาทำการบรรยายในหลักสูตรสั้นๆ อีกด้วย

      ปัจจุบันภาควิชาฯ มี   คณาจารย์ประจำภาควิชา 19 ท่าน  มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่พ.ศ.2527 และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท เมื่อ พ.ศ.  2543 และระดับปริญญาเอก  เมื่อ พ.ศ. 2549


Back to top