สายสนับสนุนวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Teacher

สุรีรัตน์ ชนะภัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sureerat.c@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

สุพัตรา วัฒนกิจไพบูลย์

นักวิทยาศาสตร์
supattra.w@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

เฉลิมพงษ์ ชนะภัย

นายช่างเทคนิค
chalermpong.c@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

สุกัญญา หงษ์ทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
sukanya.h@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ชะมีมะฮ วันหรั่ง

นักวิทยาศาสตร์
chameema.w@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

นันท์นภัส กำจรกิตติคุณ

นักวิชาการศึกษา
nannapat.k@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

อดิศักดิ์ โตจะนะ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
adisak.t@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ศุภกร พิกุนทอง

ช่างเทคนิค
supakorn.p@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

วีระศักดิ์ ทรงสุจริตกุล

ช่างเทคนิค
veerasak.s@eng.kmutnb.ac.th


Profile
Back to top