ปรัชญา ฯลฯ

ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา

พัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีให้ก้าวหน้าและพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นสากล

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาชั้นนำของประเทศ และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในด้านการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเคมี และถ่ายทอดองค์ความรู้นั้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้สืบต่อไป

พันธกิจ

มุ่งทำการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในสาขาวิศวกรรมเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทันต่อกระแสโลกด้วยกระบวนการในการวิจัย การผลิตบัณฑิต และการให้บริการแก่ชุมชนและอุตสาหกรรม อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน

Back to top