ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี

แสดงห้องปฏิบัติการทั้งหมดของภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รายการห้องปฏิบัติการ
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม รูปภาพ
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม รูปภาพ
1 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ดูภาพกิจกรรม
2 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ดูภาพกิจกรรม
3 กิจกรรม 5 ส วิศวะ ดูภาพกิจกรรม
4 โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม:การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน และการการคำนวณเครดิตาร์บอน ดูภาพกิจกรรม
5 ทำบุญภาควิชา 57 ดูภาพกิจกรรม
Back to top