ตารางเรียน

ตารางเรียน ทุกชั้นปี วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดตารางเรียน
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์
1 หลักสูตร 56010314 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา: 1DEA รอบเช้า (ห้อง A) ปี 1 ดาวน์โหลด
2 หลักสูตร 56010314 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา: 1DEB รอบเช้า (ห้อง B) ปี 1 ดาวน์โหลด
3 หลักสูตร 56010314 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา: 2DEA รอบเช้า (ห้อง A) ปี 2 ดาวน์โหลด
4 หลักสูตร 56010314 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา: 2DEI รอบเช้า (ห้อง I) ปี 2 ดาวน์โหลด
5 หลักสูตร 56010314 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา: 3DEB รอบเช้า (ห้อง B) ปี 3 ดาวน์โหลด
6 หลักสูตร 56010314 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา: 3DEI รอบเช้า (ห้อง I ) ปี 3 ดาวน์โหลด
7 หลักสูตร 56010314 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา: 4DEA รอบเช้า (ห้อง A) ปี 4 ดาวน์โหลด
8 หลักสูตร 56010314 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา: 4DEB รอบเช้า (ห้อง B) ปี 4 ดาวน์โหลด
9 หลักสูตร 58010344 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษา: 1IPA รอบเช้า (ห้อง A ปี 1) ดาวน์โหลด
10 หลักสูตร 58010344 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษา: 2IPA รอบเช้า (ห้อง A) ปี 2 ดาวน์โหลด
11 หลักสูตร 58010344 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษา: 3IPA รอบเช้า (ห้อง A) ปี 3 ดาวน์โหลด
12 หลักสูตร 56010314 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา: 4DEC รอบเช้า (ห้อง C) ปี 4 ดาวน์โหลด
13 หลักสูตร 60010322 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา: 1RA รอบเช้า ดาวน์โหลด
14 หลักสูตร 60010322 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา: 1RB รอบเช้า ดาวน์โหลด
15 หลักสูตร 60010333 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) นักศึกษา: 1RB รอบเช้า ดาวน์โหลด
Back to top