คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Teacher

รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
chaiwat.r@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

รศ.ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร


kraipat.c@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
suwimol.w@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

รศ.ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร

หัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษาและวิจัย
thirawudh.p@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ


karn.p@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

รศ.ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล


anurak.p@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

อาจารย์ไพโรจน์ วงศ์วิโรจน์ธนา


pairoj.w@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

รศ.ดร.พัชรินทร์ วรธนกุล


patcharin.w@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เกาะคู

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร
rungrote.k@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ผศ.พิชาญ ตันติชัยปกรณ์


pichan.t@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ผศ.ดร.ปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์


prakorn.k@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล


chantaraporn.p@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์


monpilai.n@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
phavanee.n@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

รศ.ดร.สุภัค ตันติศิรินทร์


supak.t@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

Dr.Matthew Hartley


matthew.h@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ผศ.ดร.สุชาตา เกิดผลภัทระ


suchata.k@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ผศ.ดร. สันติ เชื้อเต๊อะ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา
santi.c@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

อาจารย์กิตติ ธัมสัตยา


kitti.t@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ


piyapong.h@eng.kmutnb.ac.th


Profile
Back to top