คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D.in Chemical Engineering จาก The Pennsylvania state University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2546
 

Professional Experience:

อาจารย์สอนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พลังงานหมุนเวียน

Interested Research Areas:

การศึกษาการใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่ง สำหรับน้ำมันดีโซฮอล และการสังเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

Back to top