การดำเนินการเรื่องฝึกงาน

การดำเนินการเรื่องฝึกงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดการดำเนินการเรื่องฝึกงาน
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์
1 แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงาน ดาวน์โหลด
2 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงาน ดาวน์โหลด
3 ขั้นตอนการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน ดาวน์โหลด
4 หลักปฏิบัติการดำเนินการทำเรื่องฝึกงานสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลด
Back to top