ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดงรายการข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว วันที่ อ่านข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว วันที่ อ่านข่าว
1 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่าน ที่คว้าถ้วยรางวัล และเหรียญ 2 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านข่าว
2 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภัค ตันติศิรินทร์ ที่ได้รับรางวัล Poster Award 31 ตุลาคม 2559 อ่านข่าว
3 28 สิงหาคม 2561 อ่านข่าว
4 ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ 7 เมษายน 2564 อ่านข่าว
5 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Ch.E. Works: Application of Theoretical Knowledge to Real Life 26 กันยายน 2563 อ่านข่าว
6 การบรรยายพิเศษ “Ch.E. Works: Application of Theoretical Knowledge to Real Life” 5 ตุลาคม 2563 อ่านข่าว
7 ขอแสดงความยินดีกับ นาย กฤษฎา วัชรินทร์ นักศึกษาภาควิศวกรรมเคมี 18 ธันวาคม 2563 อ่านข่าว
8 การแจ้งการปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ผ่านทาง websits ของมหาวิทยาลัย 13 มกราคม 2564 อ่านข่าว
9 ช่องการกาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 7 เมษายน 2564 อ่านข่าว
10 เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 28 มิถุนายน 2564 อ่านข่าว
11 กิจกรรม “วันนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา” 29 มิถุนายน 2564 อ่านข่าว
12 อีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ 23 กรกฎาคม 2564 อ่านข่าว
13 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis 17 กันยายน 2564 อ่านข่าว
14 การรับรองมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มจพ. โดย ABET EAC ประเทศสหรัฐอเมริกา 13 ตุลาคม 2564 อ่านข่าว
15 ขอแสดงความยินดีกับ 1 ธันวาคม 2564 อ่านข่าว
16 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
17 ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
18 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
19 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
20 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
21 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
22 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
23 Resume & Interview Workshop 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
24 Strategy and Mindset 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
25 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
26 มัชฌิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี 29 มีนาคม 2567 อ่านข่าว
27 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 ระดับปริญญาตรี (Onsite) 7 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
28 อบรมทักษะเชิงปฏิบัติการการจำลองกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ 22 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
29 โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565” 22 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
30 เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. 1 พฤศจิกายน 2565 อ่านข่าว
31 TCAS 1/2566 CHE KMUTNB 23 พฤศจิกายน 2565 อ่านข่าว
32 HAPPY NEW YEAR 2023 19 ธันวาคม 2565 อ่านข่าว
33 ขอแสดงความยินดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าว
34 ขอแสดงความยินดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าว
35 ขอแสดงความยินดีกับ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าว
36 เตรียมพร้อมออกข้อสอบเพื่อวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าว
37 ขอแสดงความยินดี 20 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าว
38 ขอแสดงความยินดี 20 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าว
39 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2566 21 เมษายน 2566 อ่านข่าว
40 ขอเชิญบุคลากรและ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. 21 มีนาคม 2566 อ่านข่าว
41 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2566 21 เมษายน 2566 อ่านข่าว
42 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2566 28 เมษายน 2566 อ่านข่าว
43 สิ้นสุดการรอคอยกันแล้วค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน 1 มิถุนายน 2566 อ่านข่าว
44 ประกาศมหาวิทยาลัยเทโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล 16 สิงหาคม 2566 อ่านข่าว
45 ขอแสดงความยินดี 27 พฤศจิกายน 2566 อ่านข่าว
46 ขอแสดงความยินดี 27 พฤศจิกายน 2566 อ่านข่าว
Back to top