คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Teacher

รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา

หัวหน้าภาควิชา
chaiwat.r@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เกาะคู

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร
rungrote.k@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
suwimol.w@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

รศ.ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร

หัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษาและวิจัย
thirawudh.p@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

ผศ.ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา
santi.c@eng.kmutnb.ac.th


Profile

Teacher

รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
phavanee.n@eng.kmutnb.ac.th


Profile
Back to top