Undergraduate

B.Eng Programme (Chemical Engineering)

Prospective students

Pic

Program Information

Pic

Current Students

Pic

About US

Pic


วิศวกรรมเคมี ดีอย่างไร?

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไม่ใช่แค่ผลิตบัณฑิตสู่ตลาดวิศวะ แต่เราผลิตบัณฑิตให้รู้จักคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ มีความมุมานะ อดทนต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ด้วยจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนดังนี้

เวทีแสดงความสามารถ

ภาควิชาได้จัดกิจกกรรมให้นักศึกษาได้เเสดงความสามารถ อาทิเช่น การจัดเเสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เเละนวัตกรรมของคณาจารย์ เเละนักศึกษา รวมถึงการเเข่งขันทางวิชาการ เเละการจัด Open House

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกกรรม

ภาควิชาได้รับความร่วมมือจากอุตสาหกกรรมภายนอกโดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงานเเละให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติงานจริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน

กิจกกรรมภายในภาควิชา

ภาควิชาได้จัดกิจกกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ความมามัคคี อาทิเช่น กิจกกรรม Ch.E.Camp กีฬาสานสัมพันธ์วิศวกกรมเคมีเเละการรับน้องอย่างสร้างสรรค์

ความร่วมมือระดับนานาชาติ

ภาควิชาได้รับความร่วมมือจาก The University of Manchester ในการส่งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ The University of Manchester

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามเรื่องราว ข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป16 สิงหาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป1 มิถุนายน 2566

สิ้นสุดการรอคอยกันแล้วค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

2nd Thailand International Chemical Engineering & Chemical Technology Asia 2023 (TNChE Asia 2023)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป28 เมษายน 2566

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2566

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดให้มีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป21 เมษายน 2566

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2566

รียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (ChE รุ่นที่ 36) วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เ

ห้องปฏิบัติการ

ห้องเรียนต่างๆ ภายในภาควิชา

ห้องวิจัย 6 ห้อง

Pic

ห้องปฏิบัติการเฉพาะ

Pic

ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Pic

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Pic

ทำเนียบศิษย์เก่า

Back to top