Undergraduate

B.Eng Programme (Chemical Engineering)

Prospective students

Pic

Program Information

Pic

Current Students

Pic

About US

Pic


วิศวกรรมเคมี ดีอย่างไร?

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไม่ใช่แค่ผลิตบัณฑิตสู่ตลาดวิศวะ แต่เราผลิตบัณฑิตให้รู้จักคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ มีความมุมานะ อดทนต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ด้วยจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนดังนี้

เวทีแสดงความสามารถ

ภาควิชาได้จัดกิจกกรรมให้นักศึกษาได้เเสดงความสามารถ อาทิเช่น การจัดเเสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เเละนวัตกรรมของคณาจารย์ เเละนักศึกษา รวมถึงการเเข่งขันทางวิชาการ เเละการจัด Open House

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกกรรม

ภาควิชาได้รับความร่วมมือจากอุตสาหกกรรมภายนอกโดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงานเเละให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติงานจริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน

กิจกกรรมภายในภาควิชา

ภาควิชาได้จัดกิจกกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ความมามัคคี อาทิเช่น กิจกกรรม Ch.E.Camp กีฬาสานสัมพันธ์วิศวกกรมเคมีเเละการรับน้องอย่างสร้างสรรค์

ความร่วมมือระดับนานาชาติ

ภาควิชาได้รับความร่วมมือจาก The University of Manchester ในการส่งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ The University of Manchester

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามเรื่องราว ข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป23 พฤศจิกายน 2565

TCAS 1/2566 CHE KMUTNB

Date 25 November 2022 Time 8.30 am – 12.30 pm

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป1 พฤศจิกายน 2565

เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป22 กรกฎาคม 2565

โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565”

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ห้อง 88-903-4 อาคาร 88

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป22 กรกฎาคม 2565

อบรมทักษะเชิงปฏิบัติการการจำลองกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ

(Bioprocess Industry) อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical Industry) ฯลฯ ด้วยโปรแกรม SuperPro Designer (Simulation Software) ระหว่างวันที่ 27 -29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:00-15:00

ห้องปฏิบัติการ

ห้องเรียนต่างๆ ภายในภาควิชา

ห้องวิจัย 6 ห้อง

Pic

ห้องปฏิบัติการเฉพาะ

Pic

ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Pic

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Pic

ทำเนียบศิษย์เก่า

Back to top