Undergraduate

B.Eng Programme (Chemical Engineering)

Prospective students

Pic

Program Information

Pic

Current Students

Pic

About US

Pic


วิศวกรรมเคมี ดีอย่างไร?

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไม่ใช่แค่ผลิตบัณฑิตสู่ตลาดวิศวะ แต่เราผลิตบัณฑิตให้รู้จักคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ มีความมุมานะ อดทนต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ด้วยจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนดังนี้

เวทีแสดงความสามารถ

ภาควิชาได้จัดกิจกกรรมให้นักศึกษาได้เเสดงความสามารถ อาทิเช่น การจัดเเสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เเละนวัตกรรมของคณาจารย์ เเละนักศึกษา รวมถึงการเเข่งขันทางวิชาการ เเละการจัด Open House

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกกรรม

ภาควิชาได้รับความร่วมมือจากอุตสาหกกรรมภายนอกโดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงานเเละให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติงานจริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน

กิจกกรรมภายในภาควิชา

ภาควิชาได้จัดกิจกกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ความมามัคคี อาทิเช่น กิจกกรรม Ch.E.Camp กีฬาสานสัมพันธ์วิศวกกรมเคมีเเละการรับน้องอย่างสร้างสรรค์

ความร่วมมือระดับนานาชาติ

ภาควิชาได้รับความร่วมมือจาก The University of Manchester ในการส่งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ The University of Manchester

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามเรื่องราว ข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป21 มีนาคม 2566

ขอเชิญบุคลากรและ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 ติดอาวุธ ตะลุยโลกแห่งการทำงาน : Discovering Yourself

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป20 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดี

ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป20 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป9 กุมภาพันธ์ 2566

เตรียมพร้อมออกข้อสอบเพื่อวัดผลลัพธ์การเรียนรู้

รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ChE Undergraduate Program Director

ห้องปฏิบัติการ

ห้องเรียนต่างๆ ภายในภาควิชา

ห้องวิจัย 6 ห้อง

Pic

ห้องปฏิบัติการเฉพาะ

Pic

ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Pic

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Pic

ทำเนียบศิษย์เก่า

Back to top