ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี

แสดงห้องปฏิบัติการทั้งหมดของภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รายการห้องปฏิบัติการ
ลำดับที่ ชื่อห้อง รูปภาพ
ลำดับที่ ชื่อห้อง รูปภาพ
1 ห้องวิจัย 6 ห้อง ดูภาพห้อง
2 ห้องปฏิบัติการเฉพาะ ดูภาพห้อง
3 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ดูภาพห้อง
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดูภาพห้อง
5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ดูภาพห้อง
Back to top