คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:

 • Ph.D. (Chemical Engineering and Analytical Science), 2010The University of Manchester, UK 

 • M.Eng. (Chemical Engineering), 2003, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (KMITNB), THAILAND

 • B.Eng. (Chemical Engineering), 2001, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (KMITNB), THAILAND

Professional Experiences:

 • 2020 - Present    Associate Professor in Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, KMUTNB, Thailand.

 • 2014 - 2020       Assistant Professor in Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, KMUTNB, Thailand.

 • 2003 - 2014       Full-time lecturer, Department of Chemical Engineering, KMUTNB, Thailand.

Profiles:

Interested Research Areas:

 • Fuel Cell Technology 
 • Membrane for Fuel Cell Application 
 • Biomass to Liquid Technology 
 • Biofuel Conversion

Research Project:

 • Development of Nafion-Mordenite Composite Membrane for the Improvement of Direct Ethanol Fuel Cell (DEFC) Performance, Main Researcher, TRF, 2012-2013 
 • Technology Development for Deoxygenation of Bio-oil Using Reactive Distillation under the Cooperation with JICA for the Innovation on Production and Automobile Utilization of Biofuels from Non-Food Biomass, Researcher, MTEC, 2011-2012 
 • The Production of Synthesis Gas derived from Natural Gas via Catalytic Reforming over Catalyst in Modified Packed Bed Reactor, Researcher, PTT, 2011-2012 
 • Bio oil upgrading over heterogeneous catalysts using hydrotreatment technique, Researcher, Royal Thai Air Force, 2011 - 2012 
 • Fabrication and Testing of Refrigeration System for a Movable Raw Milk Container, Researcher, NSTDA, 2002

Selected Publications:

Back to top