คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D.Chemical Engineering จาก university of Manchester Institute of Technology (UMIST) ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ.2543

 

Professional Experience:

เป็นอาจารย์สอนทางด้านออกแบบหน่วยปฏิบัติการและ กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี (Unit Operation & Process Design and Simulation)

Interested Research Areas:

การออกแบบและสร้างโรงงานต้นแบบ ในกระบวนการสังเคราะห์น้ำมันดีเซลจากชีวมวล และก๊าซธรรมชาติ (Biomass and Natural Gas to Liquid:BTL and GTL Processes)

Back to top