คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

2015 : D.Eng in Chemical Engineering montpellier Supagro ,Montpellire , France
2012 : MSC. in  Food & Environmental Engineering Montpellier University , France

2011 : MSC. in Chemical Engineering Aix- marsielle Universit , France

2010 : BSC in chemical Engineering (HONS) Aix - marsielle University , France

2009 : University of Technology Dipkoma IUT Aix - Marseille , Marseille , France

Research Projects 
Research Interests: Development of an integrative bio-refinery, environmentally ecofriendly process for lignocellulose pretreatment, green chemistry, dry-fractionation of lignocellulosic biomass for biobased chemicals and energy applications
Project leader : Liquid hot water and dry chemo-mechanical pretreatment of sugarcane bagasse for biofuel production : energy efficiency and environmental impacts (Thailand Research Fund-MRG-2560) (2017-2019) Project leader : Irradiation technology : Electron beam pretreatment of sugarcane bagasse prior to bioethanol production (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ วท. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.) Project leader : Development of biosurfactant cleaning liquid from natural based materials (iTAP project 2018)

-Publication/Others: 1. Barakat, A., S. Chuetor, et al. (2014). "Eco-friendly dry chemomechanical pretreatments of lignocellulosic biomass : Impact on energy and yield of the enzymatic hydrolysis." Applied Energy 113(0): 97-105 (IF: 7.182) 2. Chuetor, S., R. Luque, et al. (2015). "Innovative combined dry fractionation technologies for rice straw valorization to biofuels." Green Chemistry (IF : 9.125) 3. Rondet, E., Delalonde, M., Chuetor, S., et Ruiz T. (2016). "Modelling of granular material’s packing: equivalence between vibrated solicitations and consolidation" Powder Technology Ref. No.: POWTEC-D-16-01439R2 (IF: 2.942) 4. Chuetor Santi, Barakat Abdellatif, Rouau Xavier, Ruiz Thierry, Analysis of ground rice straw with a hydro-textural approach, Powder Technology (2016), doi:10.1016/j.powtec.2016.12.072 (IF: 2.942) 5. Innovative semi-humid chemo-mechanical fractionation of lignocellulosic biomass: impact on energy consumption and enzymatic accessibility Chuetor Santi, Verawat Champreda, Navadol Laosiripojana (in submission Applied Energy) 

 

National & International communications: • TSAC 2014 Toulouse, France (Oral presentation) “ Development of lignocellulosic biomass pretreatment”, • TSB 2014 (TSB International Forum 2014 “Green Bioprocess Engineering”) Bangkok, Thailand (Oral presentation), “Dry fractionation of rice straw for biofuels production: Physical and biochemical characterization” • STPMF 2015 (Colloques Science et Technologie des Poudres et Poudres et Matériaux Frittés) Nancy France (Poster presentation), « Grinding of rice straw analyzed by a hydro-textural approach » • TSAC 2015 Uppsala, Sweden (Oral presentation), “Dry fractionation of rice straw prior to bioethanol production” BFFM 2015 (Biorefinery for Food & Fuel and Material Symposium) Montpellier, France (Oral presentation), “Chemo-mechanical pretreatments of rice straw for biofuels and bioproducts: physical and biochemical characterization” • 250thAmerican Chemical Society National Meeting & Exposition (Innovation from discovery to application) Boston, USA (Oral presentation), “Dry fractionation of straw prior to biofuels production” • Academic annual meeting 2018 (Development Administration towards Sustainable Development) at NIDA, Bangkok, Thailand (Oral presentation) “Semi-humid chemical and mechanical pretreatments of lignocellulosic biomass for biofuel production: impacts on grinding energy consumption and environmental impacts

Back to top