คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:

สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก Ph.D. เน้นทาง Coal Engineering จาก Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2542

 

Professional Experience:

อาจารย์สอนด้าน กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) ปรากฏการณ์การถ่ายโอน (Transport Phenomena) และการไหลหลายสถานะ (Multiphase Flow)

Interested Research Areas:

Coal Preparation, coal Gasification, Fuels Technology

Back to top