คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท M.Eng. in Chemical Engineering จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2535

 

Professional Experience:

อาจารย์สอนทางด้านการควบคุมกระบวนการ อย่างอัตโนมัติ

Interested Research Areas:

การควบคุมกระบวนการอย่างอัตโนมัติ

Back to top