คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:

2006-2010 Ph.D. in Chemical Engineering Imperial College London, UK

2001-2005 MSci in Chemistry King's College London (UK)

Interested Research Areas:

Back to top