คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก PH.D.Mechanical Engineering จาก Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2546

 

Professional Experience:
อาจารย์สอนทางด้านกลศาสตร์ของไหลและ การคำนวณ เชิงตัวเลขของการไหล กลศาสตร์

Interested Research Areas:
การศึกษาผลของอันตรกริยาของก๊าซและตัวเร่ง ปฏิกิริยาของแข็ง ต่อการสังเคราะห์น้ำมันดีเซลจากชีวมวล และก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีเชิงตัวเลข ที่ปรึกษาด้านการจำลองแบบงานหล่อโลหะมีค่าและ วิทยากรด้านหม้อไอน้ำ

Back to top