คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. Chemical Engineering จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2550


Professional Experience:
เป็นอาจารย์สอน ปฎิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมเคมี (unit operation) อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Thermodynamics) พลศาสตร์และการควบคุมกระบวนการ (Process Dynamics and Control) 
มีความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การไหล (rheology) และแบบจำลองระดับอนุภาค งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการรวมถึง การศึกษาผลกระทบของรูปร่างและขนาดอนุภาคที่มีต่อสมบัติเชิงการไหล และการศึกษาพฤติกรรมการไหลของ biooil

Interested Research Areas:
Microstructure in colloidal suspensions 
Rheology of bio-oil emulsion 
Electro- and magnetorheology


Recent Research Project:
Production of fuel oil-water nanoemulsion as fuel for boiler (NRC 2015-16) 
Feasibility Study of Cofiring of Coal-Biomass (NSTDA 2015-16) 
Degree of vulcanization of rubber latex by rotational viscometer with controlled temperature (KMUTNB 2014-15) 
Electro- and magnetorheology of elongated particulate suspension (TRF-MRG 2013-2015) 
Particle-level simulation of arbitrary shape colloidal suspensions (KMUTNB 2012-2013)

Journal Articles:

P. Kittipoomwong and M. Narasingha, Emulsification of Water and Pyrolysis Oil by Sorbitol Derivative Surfactants, Appl. Mech. Mater., 633-634, 537-540 (2014) 
P. Subsuksumran, P. Kittipoomwong, M. Narasingha and W. Soontornrangson, Stability of water and pyrolysis oil emulsion, Adv. Mat. Res., 953-954, 1238-1241 (2014) 
P. Kittipoomwong and A. Jabbarzadeh, Effect of fibre curvature on the rheology of particulate suspensions, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 166 (23-24), 1347-1355 (2011) 
P. Kittipoomwong, H. See and N. Mai-Duy, Dynamic simulation of non-spherical particulate suspensions, Rheol. Acta, 49 (6), 597-606 (2010) 
D. Kittipoomwong, D. J. Klingenberg, Y. M Shkel, J. F. Morris and J. C. Ulicny, Transient Behavior of Electrorheological Fluids in Shear Flow, J. Rheol., 52, 225-241 (2008)

 

Conference Proceedings:

Ulicny, J., Klingenberg, D., Kittipoomwong, D., Golden, M., Smith, A., Namuduri, C., Sun, Z., “Modeling of MR Fluids and Devices”, AIP Conference Proceedings of the International Workshop on Smart Devices: Modeling of Material Systems, Chennai, India, 127-139, (2008)

 

Honours:

Monbusho Postgraduate Scholarship

 

Awards:

Roland Ragatz Outstanding Teaching Award

 

Current Teaching:

Advance Transport Phenomena 
Process Dynamics and Control 
Chemical Engineering Thermodynamics 1 
Chemical Engineering Unit Operation

 

Refereeing and Commiteeing:

• KMUTNB Engineering Journal [Assistant Editor, 2013-present]

 

Invited Presentation:

Arkema

 

Consultancy:

Applied DB industrial

Back to top