คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Cornell University สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม Magna Cum Laude) ในปี พ.ศ. 2539 และปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จาก Carnegie Mellon University ในปี พ.ศ. 2543

Interested Research Areas:

เทคโนโลยีการดูดซับ กระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศ และเทคโนโลยีเซลล์ไฟฟ้าเคมี และงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีส่วนร่วมสำคัญคือ โครงการส่งเสริมไบโอดีเซลให้กับชุมชน

Back to top