คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. (Chemical Engineering) จาก Loughborough University ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ.2543

 

Professional Experience:

อาจารย์สอนทางด้าน Process safety Environmental Technology และ Energy resources and management

Interested Research Areas:

Energy from chemical and biological production, Dissolved air flotation, Aeration and Biodiesel production

Thai Language:

• ดวงเพ็ญ ศรีบัวงาม และ อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล ตำราประกอบการสอนรายวิชา “Non-metallic materials” พิมพ์ที่งานเอกสารและการพิมพ์ สจธ พ.ศ. 2536 
• อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล ภาวนี นรัตถรักษา สมร หิรัญประดิษฐกุลและ พิจิตร เจียมวรางกูร “ข้อกำหนดในการทดสอบเครื่องเติมอากาศในน้ำสะอาด” ISBN 974-91654-1-1 พ.ศ. 2546 
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “ไบโอดีเซล” ISBN 978-974-9822-24-1 
พ.ศ. 2550 
• อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล และ พัชรินทร์ วรธนกุล “เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม” พิมพ์ที่บริษัท โปรเท็ค จำกัด กรุงเทพฯ ISBN 978-611-90333-1-3 พ.ศ. 2557 
• อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล “Mechanical Unit Operation” พิมพ์ที่งานเอกสารและการพิมพ์ มจพ ISBN 974-620-770-9 พ.ศ. 2554 
• อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล “วิศวกรรมน้ำเสียและการจัดการ” พิมพ์ที่งานเอกสารและการพิมพ์ มจพ ISBN 78-616-7701-73-8 พ.ศ. 2556

 

Back to top