คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Petrochemical Technology จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2546

 

Professional Experience:

อาจารย์ด้านวิศวกรรมเคมี ได้แก่ Thermodynamics, Mass Transfer, Kinetics and Reactor Design และวิชาเลือก ทางด้าน Polymer and Petrochemical Technology

 

Interested Research Areas:

ด้านพอลิเมอร์และวัสดุประกอบนาโน (Polymer and nanocomposite) และไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ข้างเดียว (Biodiesel and Byproduct)

 

Back to top