คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยได้ไปทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเค่น (RWTH – Aachen) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

 

Professional Experience:

อาจารย์สอนทางด้านการออกแบบหน่วยปฏิบัติการทาง วิศวกรรมเคมี (Unit Operation & Process Design and Simulation)

Interested Research Areas:

กระบวนการไมโครฟิลเตรชันสำหรับกระบวนการกรองเบียร์ และการออกแบบอุปกรณ์การกลั่นขนาดเล็ก และเมมเบรนคอนแท็กเตอร์ (Membrane Contactor)

Back to top