คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:
สำเร็จในระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

Professional Experience:
อาจารย์สอนวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics) การออกแบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี (Process Equipment Design) 

ประสบการณ์การทำงานด้านการคำนวณออกแบบ เขียนแบบสร้าง ประเมินราคาโครงงาน จัดซื้อ และควบคุมการก่อสร้าง ระบบท่อต่าง ๆ รวมทั้งถังความดันในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี อาหารและยา

Back to top