บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ เมื่อปี พ.ศ.2539
 

Professional Experience:
การดูแลและบำรุงรักษา และให้บริการบุคลากรและนักศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงประลอง

Back to top