บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (บธบ.) สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อปี พ.ศ.2547
 

Professional Experience:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีหน้าที่หลักทางด้านงานธุรการ และงานเอกสารต่าง ๆ ของภาควิชาฯ

Back to top