คณาจารย์

คณาจารย์ ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education Background:

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก Ph.D. (Chemical Engineering) จาก Monash University (Australian Pulp & Paper Institute) ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ.2544

 

Professional Experience:

อาจารย์สอนทางด้าน หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมเคมี (Unit Operation of Chemical Engineering) และวิศวกรรมปฏิบัติกริยาเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ (Chemical Reaction Engineering & Reactor Design)

 

Interested Research Areas:

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และพืชที่ไม่ใช่ไม้ยืนต้น การปรับปรุงกระบวนการ รีไซเคิลกระดาษ

Back to top