ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2566

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดให้มีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
ออกไปประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อเนื่องทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา ด้วยเล็งเห็นความสำคัญว่าบัณฑิตที่จะสำเร็จ
การศึกษาออกไป มีความพร้อมด้านการกำหนดเป้าหมายในชีวิต การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ชีวิตการทำงาน
หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นภาควิชาฯ จึงใช้โอกาสนี้ในการเตรียมความพร้อม ในการสนับสนุนให้บัณฑิต
ตระหนักถึงการวางแผนอนาคตระยะใกล้ การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน รวมถึงเรื่องจริยธรรมของวิศวกร
ขณะเดียวกันได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับมุมมองและการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานของ
ภาคอุตสาหกรรม และชี้แนะการปฏิบัติตนและการแก้ไขปัญหาที่จะต้องเผชิญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในทางกลับกัน
ภาควิชาฯ ได้ใช้โอกาสนี้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ จากนักศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงภาควิชาฯ
ต่อไป


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 28 เมษายน 2566
Back to top