ประกาศมหาวิทยาลัยเทโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ ๖๕๗ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

๒. คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร

๒.๑ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จ

การศึกษาระดับบริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

๒.๒ มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี

๒.๓ มีความรู้ความสามารถ ด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อรองรับการเรียนการสอน การทำ

วิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล IS/Scopus ในวารสารหมวดหมู่วิศวกรรมเคมี หรือ

ที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเคมี

หรือที่เกี่ยวข้อง

๒.๕ มีความรู้ด้านความยั่งยืน หรือการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการประเมิน

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ หรือการจัดทำคาร์บอนฟุตหริ้นขององค์กร

๓. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

๓.๑ ปฏิบัติงานสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือ

รายวิชาในหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ปฏิบัติงานกำกับมาตรฐานหลักสูตร

ต.๓ งานที่บรึกษาให้กับนักศึกษา งานด้านการวิจัย และงานบริการวิชาการ

๓.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๔.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว

ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา ๑ ชุด

๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ชุด

๔.๓ ทะเบียนบ้าน และบัตรประซาซน พร้อมสำเนา ๑ ชุด

๔.๔ ใบ ส.ด. ๕ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)

๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน

๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 6 รูป

อ้างอิง https://drive.google.com/file/d/1ODLwmVrDcKG6KX3KuQlNMx06LMyG2gHn/view

 


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 16 สิงหาคม 2566
Back to top