ขอแสดงความยินดี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.สุชาตา เกิดผลภัทระ
             ที่ได้รับรางวัล 
Rising Star in Chemical Engineering Education ประจำปี พ.ศ. 2566
อันเป็นรางวัลด้านการสอนการอบรมบ่มเพาะในสาขาวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์สำหรับอาจารย์และบุคคลากรทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถและความ
ทุ่มเทในการสอนและหรือการอบรมบ่มเพาะ
โดยสมาคมฯ จะจัดพิธีมอบรางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Awards ใน
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยาม https://tiche.org/


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566
Back to top