ขอแสดงความยินดี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล
ที่ได้รับรางวัล TIChE Bronze award for Chemical Engineering innovation & Outstanding Achievement ประจำปี พ.ศ. 2566
อันเป็นรางวัลที่ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดดเด่นทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ อันเป็นที่ประจักษ์ในวงการ
อุตสาหกรรมและหรือสังคมในวงกว้าง
โดยสมาคมฯ จะจัดพิธีมอบรางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Awards ใน
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยาม


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566
Back to top