การบรรยายพิเศษ “Ch.E. Works: Application of Theoretical Knowledge to Real Life”

การบรรยายพิเศษ  “Ch.E. Works: Application of Theoretical Knowledge to Real Life”

 

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 89-403 อาคาร 88 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณรณศักดิ์ โมมิน ตำแหน่ง Planning Team Leader บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการ

จัดการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมฯ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Industry Advisory Board) ให้เกียรติบรรยายสรุป

หัวข้อ “Ch.E. Works: Application of Theoretical Knowledge to Real Life”

ในการบรรยายครั้งนี้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้เน้น เรื่องทักษะในงานการออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี โดยใช้มาตรฐาน Engineering Standards

ในระดับสากล ASME, ASTM, API ให้กับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีชั้นปีที่ 3-4 เพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน Mini Capstone Design Project ในรายวิชา

 010313309 Chemical Engineering Plant Design และการดำเนินงาน Senior Capstone Project ในรายวิชา Senior Project 1&2 อีกด้วย

การนี้ คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจพ. ขอกราบขอบพระคุณ คุณพีระพงศ์  ไชยลาโภ ผู้จัดการอาวุโส

โครงการพัฒนาแอลจีเรีย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิให้การบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์

จริงจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.อย่างต่อเนื่องเสมอมา


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 5 ตุลาคม 2563
Back to top