การแจ้งการปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ผ่านทาง websits ของมหาวิทยาลัย

การแจ้งการปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ผ่านทาง websits ของมหาวิทยาลัย

 


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 13 มกราคม 2564
Back to top