ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis ประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Public Sectors)
ชื่อผลงานนวัตกรรม
เครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับใช้ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก (Oxygen Production System for Small-scale Hospital)
.
"รางวัล Prime Minister Award: Innovation for Crisis"  เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริม และใช้ในการดำเนินการเพื่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติม: ระบุลักษณะของผลงานที่สามารถส่งเข้าประกวด Product/ Process/ Public Service) โดยคุณลักษณะของนวัตกรรมต้องมีความใหม่ อรรถประโยชน์ สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีจำนวนการใช้งานและมีศักยภาพที่ดีในการใช้งาน มีโอกาสในการพัฒนาและขยายผลในอนาคต
.
เครื่องผลิตออกซิเจน ณ สถานที่ ใช้เทคโนโลยีกระบวนการดูดซับแบบสลับความดัน กรองโมเลกุลไนโตรเจนออกจากอากาศ ทำให้ได้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง ให้ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนร้อยละ 92% โดยปริมาตร ระบบผลิตออกซิเจนประกอบด้วย ส่วนของการเตรียมอากาศแห้ง และ ส่วนของการผลิตออกซิเจน ได้แก่ (1) เครื่องผลิตออกซิเจน (2) ออกซิเจนเซนเซอร์ และ (3) ระบบควบคุมอัตโนมัติ และ IoT สามารถติดตามสถานะการทำงานของระบบผลิตออกซิเจนได้จากระบบ IoT
.
ผลงานนี้เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางานวิจัยต่อเนื่องกว่า 10 ปี ก่อให้เกิดผลงานทางวิชาการจำนวนมาก และผลิตอาจารย์และบัณฑิตระดับปริญญาตรี ป.โท และป.เอก หลายท่าน มีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ผลงานที่พัฒนาเสร็จแล้วได้ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์ มีการนำไปใช้งานจริงในโรงพยาบาลและในอุตสาหกรรม เป็นผลงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงมีประสิทธิภาพสูง ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีศักยภาพในการขยายผลเพื่อนำเครื่องผลิตออกซิเจนไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายด้าน


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 17 กันยายน 2564
Back to top