ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

หัวข้อ: LCA and Sustainability Assessment

รศ.ดร.ธภัทร​ ศิลาเลิศรักษา

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

20 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Back to top