ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

หัวข้อ: Sustainable Supply Chain Management  การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

รศ. ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Back to top