อบรมทักษะเชิงปฏิบัติการการจำลองกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ

อบรมทักษะเชิงปฏิบัติการการจำลองกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ

(Bioprocess Industry) อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) อุตสาหกรรมยา

(Pharmaceutical Industry) ฯลฯ ด้วยโปรแกรม SuperPro Designer (Simulation Software)

ระหว่างวันที่ 27 -29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:00-15:00 น. รูปแบบออนไลน์ (Online)

 


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565
Back to top